บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด (“บริษัท“) ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเราและผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีใช้งานกับทางบริษัท (“ท่าน”) ดังนั้น บริษัทได้จัดทำและประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับความจำเป็นและเงื่อนไขที่บริษัทใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ขอบเขตการบังคับใช้. ประกาศฉบับนี้ใช้เฉพาะกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสารโดยตรง และ/หรือการที่ท่านใช้บริการของบริษัทผ่านแพลตฟอร์ม Jitta.com และ passiveway.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) โดยจะไม่มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท แม้ว่าการดำเนินการ และ/หรือบริการดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มก็ตาม และสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศโดยบุคคลดังกล่าวแยกต่างหาก

การยอมรับนโยบาย. เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม ลงทะเบียน และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ทางบริษัทจะถือว่า ท่านยอมรับและตกลงตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องให้แก่แพลตฟอร์มนี้ถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญยิ่ง และการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะส่งผลให้แพลตฟอร์มไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการได้ แต่หากแพลตฟอร์มระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นต้องให้ ท่านมีอิสระในการที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของแพลตฟอร์ม

การแก้ไขนโยบาย. บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อรับประกันความสอดคล้องของนโยบายกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงบริการที่บริษัทให้แก่ท่าน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท โดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์ม

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่น. ท่านต้องรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ได้รับ เผยแพร่หรือส่งต่อผ่านแพลตฟอร์ม พร้อมยืนยันว่า ท่านมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผย และ/หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นให้แก่บริษัทแล้ว

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก (1) ได้รับโดยตรงจากท่าน ผ่านการลงทะเบียนและการให้ข้อมูลที่ท่านดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม หรือ (2) เก็บรวบรวมด้วยระบบอัตโนมัติด้วยระบบของบริษัทเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม หรือ (3) ได้รับจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือพันธมิตรอื่น

บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้:

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อ (อีเมลหรือ Facebook) ภาพโปรไฟล์ (ซึ่งระบบของแพลตฟอร์มจะนำภาพจาก social media account หรืออีเมลมาแสดงให้แก่ท่าน หรือท่านอาจให้แก่บริษัทโดยตรง)
 2. ข้อมูลการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน รวมถึง รหัสบัญชีผู้ใช้งานซึ่งบริษัทจะกำหนดให้แก่ท่าน และรหัสผ่านที่ท่านเป็นผู้กำหนด
 3. ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลธุรกรรมที่ท่านดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม (ได้แก่ ข้อมูลการเข้าใช้ พฤติกรรมการใช้งาน หรือความสนใจ) และข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เพื่อการใช้บริการที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลพอร์ตการลงทุน ที่จะถูกสร้างด้วยกระบวนการทำงาน “Portfolio” หรือข้อมูลติดตามพฤติกรรมการใช้งานสำหรับการเข้าใช้และเรียนรู้ผ่าน Jitta Classroom
 4. ข้อมูลทางเทคนิคที่ระบบของบริษัทอาจใช้ในการระบุตัวตนของท่าน เช่น IP address และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบริษัท และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้คุกกี้ (ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน)
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัท ระหว่างการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและท่าน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การร้องเรียน และการขอความช่วยเหลืออื่นไปที่ Help Centre) หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจอนุญาตหรือส่งให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผล
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจได้รับการส่งต่อจาก Facebook ในกรณีที่ท่านเลือกจะเปิดบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มด้วยการเชื่อม โยงด้วย Facebook account รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลกิจกรรม ความสนใจ และประเทศที่อยู่

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ โดยเฉพาะการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มแก่ท่านได้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เพื่อจัดการข้อร้องเรียน ปกป้องสิทธิและประโยชน์ (ของบริษัท ของผู้ใช้บริการอื่น หรือของบุคคลภายนอก) และ/หรือตรวจจับพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บ รวบรวม และประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

 1. การปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่อาจมีกับท่าน ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ: บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน (รวมถึงการตอบคำถาม การจัดการข้อร้องเรียนหรือตอบความเห็นของท่าน) และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของท่าน โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม
 2. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เช่น การจัดเตรียมเอกสารบัญชีและภาษี ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. การปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยเฉพาะ (i) เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทและท่านผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (ii) เพื่อการวางแผนการปรับปรุงบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการจัดแบ่งประเภทลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ (iii) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด และเตรียมกระบวนการในการบังคับปฏิบัติสิทธิของบริษัท รวมถึงการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างบริษัทและท่าน ซึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ทั้งหมด บริษัทรับประกันจะไม่ดำเนินการที่กระทบสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากเกินสมควร ในขณะที่บริษัทมีจุดประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ระบุไว้ดังกล่าว
 4. ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท: บริษัทจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะ การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดต่างๆของบริษัท ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทอาจว่าจ้าง เพื่อสนับสนุนการให้บริการของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแพลตฟอร์ม หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นภายใต้กรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการลงนามระหว่างบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว
 2. หน่วยงานราชการ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงาน ให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานดังกล่าว
 3. บุคคลอื่นที่ท่านอาจให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัท ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลนั้น

การรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรับประกันจะดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยสอดคล้องกับกฎหมายเพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทจะดำเนินการทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้นเป็นปกติ เพื่อรับประกันความสอดคล้องและเหมาะสมของมาตรการดังกล่าวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของบริษัท โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิภายใต้กฎหมายได้ ดังนี้ (1) สิทธิในการถอนความยินยอม (2) สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิการร้องขอการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ (5) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิร้องขอให้มีการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อหมดความจำเป็น และ (7) สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้เสมอ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือถ้าท่านต้องการใช้สิทธิที่ระบุไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาของบริษัทภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

สามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านอีเมล: [email protected].