จัด

วางแผนเงินงอกเงยให้ถูกต้อง ถูกคน ถูกเป้าหมาย 
Article